Na području Grada Ploča organizirano se prikuplja miješani komunalni otpad (MKO), putem spremnika od 1100 L i 5 m3 postavljenih na javnim površinama. Dinamika odvoza miješanog komunalnog otpada je prikazana u tablici 1.

Tablica 1: Dinamika odvoza miješanog komunalnog otpada

Gospodarski subjekti na području Grada koriste vlastite ili iznajmljene spremnike od 1100 l ili 5 m3, a odvoz miješanog komunalnog otpada vrši se po pozivu ili po unaprijed dogovorenom rasporedu odvoza.