Sav prikupljeni glomazni i miješani komunalni otpad se odlažu bez obrade na odlagalištu Lovornik. Osim otpada prikupljenog u Pločama, na odlagalištu se odlaže i otpad prikupljen iz Općina Gradac i Slivno, te od gospodarskih subjekata.

Odlagalište otpada “Lovornik” nalazi se na području Dubrovačko-neretvanske županije, u katastarskoj općini Baćina. Udaljeno je oko 4 kilometra sjeverozapadno od Ploča, odnosno oko 700 metara istočno od Baćinskih jezera koja su zaštićeno područje Natura 2000 (slika 4). Nadmorska visina lokacije zahvata varira od 80 m n.m. do oko 100 m n.m. Sjevernim rubom zahvata odlagališta prolazi cesta DC-8 na koju je zahvat spojen makadamskim pristupnim putem duljine cca 100 metara. Lokacija predstavlja dvije spojene vrtače na dnu kojih se nalazi crvenica. Okolno područje je krš, a lokacija je okružena makijom. Na odlagalištu postoji čuvarska kućica i rampa, te je odlagalište djelomično ograđeno. Ukupna površina odlagališta iznosi cca 3,6 ha.

Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest

Sukladno Ugovoru o preuzimanju i zbrinjavanju građevinskog otpada koji sadrži azbest na posebno izgrađenu plohu (kazetu), Klasa: 351-01/13-01/59; Ur. broj: 563-02-01/02-13-1, kojeg je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dana 07. svibnja 2013. godine sklopio s Komunalnim održavanjem d.o.o. na azbestnu kazetu na Lovorniku zbrinjava se građevinski otpad koji sadrži azbest preuzet od ovlaštenih sakupljača azbestnog otpada. Otpad se zbrinjava sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada i Uputama o postupanju s građevinskim otpadom koji sadrži azbest radi odlaganja na posebno izgrađene plohe (kazete) na odlagalištima neopasnog otpada.