Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18)

Javna rasvjeta
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine 14/19)

Gospodarenje otpadom
Zakoni i propisi o gospodarenju otpadom
Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine 23/07, 111/07)
Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13).
Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine 133/06, 31/09, 156/09, 156/09, 45/12, 86/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (Narodne novine 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13)

Održavanje groblja
Zakon o grobljima (Narodne novine 19/98, 50/12, 89/17)
Pravilnik o grobljima (Narodne novine 99/02)

Održavanje parkova i nasada
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99)
Zakon o kemikalijama (Narodne novine 18/13)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (Narodne novine 99/13)
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (Narodne novine 99/13)
Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (Narodne novine 70/05, 80/13)
Pravilnik o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (Narodne novine 135/08, 73/10, 55/12)
Zakon o poljoprivredi (Narodne novine 149/09, 127/10, 50/12, 120/12)
Zakon o šumama (Narodne novine 140/05; 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12)
Zakon o sjemenju, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (Narodne novine 140/05, 35/08, 124/10, 55/11)
Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (Narodne novine 129/07, 2/09, 135/09)
Uredba o osnivanju Zavoda za sjemeničarstvo i rasadničarstvo (Narodne novine, 44/98, 152/98, 48/00, 21/04, 32/09)

Politika zaštite osobnih podataka i privatnosti
Komunalno društvo Komunalno Održavanje d.o.o. s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka.
Za obradu podataka odgovoran je: Komunalno održavanje d.o.o. Trg kralja Tomislava 7, 20340 Ploče